ZWROTY

 Adres do zwrotu 

 • Joanna Kurek
 • Arynów 46A
 • 05-300 Mińsk-Mazowiecki
 • Numer kontaktowy : 517391165
 • E-mail : sklep@superelektronika.pl
 • Formularz kontaktowy

 

Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczony towar ze względu na swój charakter został nierozłącznie połączony z innymi rzeczami

Dodatkowe informacje :

 • Każdemu kupującemu który zawiera umowę kupna na odległość, przysługuje prawo zwrotu towaru w ciągu 14dni od zakupu.
 • Sprzedający jest zobowiązany zwrócić kwotę zakupionego przedmiotu w ciągu 30 dni od dostarczenia zwróconego towaru, w takiej samej formie jaka została wybrana podczas zakupu.
 • Nie podlegają zwrotowi : przedmioty z widocznymi śladami używania. tj. lutowania, przykręcania, naginania nóżek oraz układy uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.
 • Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.
 • Zwracany towar musi być dostarczony wraz z czytelną kopią lub oryginałem dowodu zakupu tj. paragon lub faktura.

Zwarcany towar musi zawierać wypełniony formularz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

REKLAMACJE

Czas na reklamację z tytułu rękojmi : 2 lata

Adres do reklamacji :

 • Joanna Kurek
 • Arynów 46A
 • 05-300 Mińsk-Mazowiecki
 • Numer kontaktowy : 517391165
 • E-mail : sklep@superelektronika.pl
 • Formularz kontaktowy

 

Dodatkowe informacje :

 • Każdy nowy towar sprzedawany przez naszą firmę objęty jest 24 miesięczną gwarancją.
 • Towar źle podłączony, zwarty, przeciążony nie podlega reklamacji i zwrotowi.
 • Towar reklamowany musi być prawidłowo zapakowany do wysyłki.
 • Towar reklamowany musi być kompletnty (przykładowo telefon + ładowarka)
 • Przesłana reklamacja musi zawierać kopię lub oryginał dowodu zakupu
 • Przesłana reklamacja musi zawierać wypełniony formularz reklamacyjny
 • Adres reklamacji jest inny niż adres siedziby firmy
 • Maksymalny czas odpowiedzi na reklamację to 14 dni.
 • Wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 • Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

 

Sprzedający zobowiązuje się do :

 • Wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1)
 • Nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1)
 • Obniżenia ceny towaru o kwotę (x) i zwrot różnicy (art. 560 § 1)
 • Zwrotu kosztów zamówionego towaru

 

Kupujący może ubiegać się o zwrot kosztów przesyłki :

 • Dopiero w momencie kiedy przesyłka reklamacyjna zostanie dostarczona do punktu odbioru reklamacji reklamacja będzie rozpatrzona pozytywnie.
 • Kupujący wypełni formularz zwrotu kosztów wysyłki oraz dołączy potwierdzenie poniesionych kosztów 
 • Sprzedający zgodnie z obowiązującym prawem, może zakwestionować koszt wysyłki i zwrócić kwotę najniższej kwoty dostawy możliwej do wyboru w danej ofercie.
 • PIENIĄDZE ZWRACAMY TĄ SAMĄ FORMĄ KTÓRA ZOSTAŁA WYBRANA PODCZAS PŁATNOŚCI ZA TOWAR

Akty prawne :

USTAWA

z dnia 30 maja 2014 r.

o prawach konsumenta

Dz.U.2020.287 t.j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.

Art.  27.  [Termin do odstąpienia od umowy]

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Dz.U.2020.287 t.j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.


Art.  33.  [Płatności zwracane w przypadku wyboru przez konsumenta innego niż najtańszy sposób dostawy]
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Dz.U.2020.287 t.j.
Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.


Art.  34.  [Zwrot rzeczy przez konsumenta]

1.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

3.
Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

4.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.


Dz.U.2020.287 t.j.
Akt obowiązujący

Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.


Art.  35.  [Obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do momentu odstąpienia od umowy]

1.
Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

2.
Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Dz.U.2020.287 t.j.
Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.


Art.  12.  [Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy przy umowach zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa]


9)
sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;